شنبه 30 تير 1403 شمسی /7/20/2024 10:40:27 AM

بیرونیت نوعی کانی معدنی است که به پاس خدمات ابوریحان بیرونی به علم کانی شناسی، به این نام در دنیا نامگذاری شده است.

پایگاه خبری بیرونیت دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات بوده و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران به فعالیت می پردازد.
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علیرضا بهداد 

مدیرفنی: جواد رزاقی

مدیر هنری: رامین براتی

مدیر بازرگانی و روابط عمومی: زهرا بهداد 

تحریریه: نیکو نورعلیزاده، مجتبی پورحبیبی، حمیدرضا بهداد، مریم لطفی 

شورای سیاستگذاری: محمدمهدی بهکیش، لطفعلی بخشی، مهدی کرباسیان، علی شمس‌اردکانی، علی الماسی، حمید آذرمند، جعفر خیرخواهان، علی‌اصغر سعیدی، ارغوان فرزین‌معتمد، آیه کاتبی